Uncategorised

Luchtwacht

De luchtwacht was er voor om vijandelijke vliegtuigen in de gaten te kunnen houden. De Hoogevener Jan Stoter was lid van de Luchtwacht in de periode augustus 1939 tot 10 mei 1940.


 Jan Stoter, 01-01-1889 - 19-05-1983 (was lid van de Luchtwacht)

(met dank voor de foto's aan Ria Kooiman)

Familie Booij (oud schippersgeslacht uit Hoogeveen)

Deze foto's werden aangeleverd door mevrouw Jannie Booij en mevrouw Nel van der Wijk, met daarbij ook de onderschriften onder de foto's (waarvoor dank!)


Foto 1.
Bovenste rij: van links naar rechts: Femmigje Kamman, dochter,geb. 26-03-1900, Tjits van der Hoef,schoondochter, geb. datum.onbekend, Jantje Kamman-Dekker, moeder, geb. 09-11-1871, Petronella Kamman, dochter, geb. 05-11-1897, Everdina Kamman, dochter, 26-11-1906
Onderste rij: Annigje Faken, kleindochter, geb.24-02-1929, Jantje Booij, kleindochter, geb. 28-03-1934

 


Foto 2.
Everdina Booij-Kamman, Jannes Kamman,geb. 28-01-1868, Jantje Kamman-Dekker, Berend Booij, geb. 15-10-1904

 


Foto 3.
Jannes Kamman en Jantje Kamman-Dekker

 


Foto 4.
Johanna Faken, geb. 22-04-1877, 1e huwelijk Harm Booij, 2e huwelijk Harm Pol

 


Foto 5.
Jannes Kamman

 


Foto 6.
Johanna Faken

 

Foto 7.
Jannes Kamman en Jantje Kamman-Dekker aan boord van de Drenthe, Hoogeveen


Foto 8.
Aan boord van de Drenthe, ingevroren, Alteveerstraat: op het ijs, van links naar rechts: Albert Stoter Sr. en Albert Stoter Jr.
aan boord, van links naar rechts: Fem Faken-Kamman, Hendrik Faken, Harm Kamman, Jannes Kamman, Jantje Kamman-Dekker, Evendina Booij-Kamman, Jannes Stoter

 

 


Foto 9.
Op de werf van Rijnvis: Everdina Booij-Kamman, Jantje Booij, geb. 28-03-1934, Johannes Booij,geb. 08-11-1932, Berend Booij

 

 


Foto 10.

Op de werf: Jantje en Johannes Booij

 


Foto 11.
Werf Rijnvis

 

Foto 12.
Alteveerstraat: Opoe Pol-Faken woonde Alteveerstraat 92, het 2e huis van links waar de fiets voor staat,

PTT Post in Hoogeveen

Lezing Jan Pol ‘Hoogeveen en de PTT post 1850-2017’, 26 september 2018 in de Meteoor


Het postkantoor aan de van Echtenstraat (zestiger jaren van de vorige eeuw)

Woensdag, 26 september 2018, hield Jan Pol een interessante lezing over de geschiedenis van de post in Hoogeveen aan de hand van foto’s, films en tekstfragmenten. Een kleine dertig luisteraars waren aanwezig bij de presentatie waarmee ik een krant zou kunnen vullen. Was inderdaad alles vroeger beter en het werk van de postbezorger van toen een luizenbaan ?

De lezing had een persoonlijk tintje. De vader van Jan Pol – ook Jan Pol geheten- was jarenlang postbode in Hoogeveen geweest en hijzelf had als kleine jongen meegelopen met zijn vader en zich ook eens verkleed als postbode. Voor de duidelijkheid: streekhistoricus Jan Pol houdt lezingen over meerdere onderwerpen en hield ook deze lezing op persoonlijke titel, dus niet namens de Historische Kring Hoogeveen. Onder de toehoorders bevonden
zich ook een aantal (voormalige) postmedewerkers, die herinneringen ophaalden tijdens de presentatie. Het is prettig als de gasten actief meedoen. Enige gevoelens van nostalgie waren enkelen niet vreemd in het licht van de ontwikkelingen van nu. Sommigen oudere luisteraars kenden en herkenden bepaalde PTT postbodes zelfs nog persoonlijk. Jan Pol belichtte de post in onze stad aan de hand van diverse thema’s, na een korte algemene voorgeschiedenis over de post. In de Franse tijd in 1799 kwam de post in handen van de staat en was niet langer voorbehouden aan de elite. Het staatsmonopolie op de post bleef van kracht tot 1989.

Rond 1850 werd de post in Hoogeveen nog met de beurtschipper, per koets of te voet bezorgd. Het spoor betekende een belangrijke stimulans voor het postwezen in Hoogeveen. In 1865 kreeg Hoogeveen zijn eerste eigen postkantoor die zich in de loop der jaren onder meer vestigde in de Schutstraat, Het Haagje, Grote Kerkstraat (dat Vincent van Gogh ook bezocht heeft, die in 1883 in Hoogeveen verbleef), Hoofdstraat en de Van Echtenstraat.
De trein, vrachtwagen en stoomtram namen begin 20e eeuw veel van het postvervoer over.

De postkantoren boden een breed assortiment aan diensten, ook bankzaken. De hulpkantoren vestigden zich in de omgeving van Hoogeveen, waaronder in Hollandscheveld, waar Piet Kleine werkte: hij was schaatskampioen, maar wilde bij de post blijven werken. De foto’s laten zien dat de PTT postbodes zich sterk verbonden voelden met het bedrijf en Hoogeveen. Zo was de personeelsvereniging erg actief en organiseerde o.m. toneelvoorstellingen en postmedewerkers deden mee aan grote evenementen in Hoogeveen, zoals de Crearmars.

De overheid gaf de postbode een vaste aanstelling, fatsoenlijk salaris, etiquette en net pak. In de zomer droegen de postbodes een licht pak, hierbuiten een zwart pak. Directeuren en leidinggevenden woonden in het hoofd- of hulppostkantoor van het Rijk. Soms ging het beroep over van vader op zoon. Vele jubilarissen die 40 jaar bij de post hadden gewerkt konden afzwaaien en van hun welverdiende pensioen genieten, zoals Jaap Berends.

Het werk gaf voldoening, maar was zwaar onder het motto dat de post altijd bezorgd moest worden. Met de bakfiets van Hoogeveen naar Beilen en terug. Lange werkdagen, vrieskou doorstaan, lopen en fietsen op modderige wegen, glibberige vlonders en soms wegzakken in het ijs van wijken. Tegenover dit zware werk stond de contacten met de inwoners van toen en de waardering voor hun werk. De vertrouwensband vertaalde zich ook in het feit dat sommigen meeliften met de postkar en verkleumde postbodes kregen een drankje aangereikt.

Lang bleef de post een typische mannenwereld, uitgezonderd het kantoorpersoneel. In 1981 trad echter de eerste vrouwelijke postbode in Hoogeveen in dienst: Jacqueline van der Hoeven. De privatisering van de postmarkt in 1989 betekende een grote ommekeer voor de man en vrouw op de werkvloer: de postbode. De belangen van aandeelhouders en dividenduitkeringen gingen zwaar wegen, evenals die van bestuurders die aan het roer stonden. Wildgroei trad op en ook andere postbedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond. Gemor en reorganisaties volgden elkaar snel op en er ontstond veel onzekerheid over baan en inkomen van de postbezorger. Bedrijfsnamen volgden elkaar snel op (PTT Post, TGP Post, TNT Post, PostNL), hetgeen zich vertaalde in de kleur van de brievenbussen (rood naar grijs en oranje). Toch bleven (sommige) postbodes monter, getuige de film van de fluitende postbode Algret Smit. De uitbreidingsactiviteiten van vroeger, maken plaats voor inkrimping nu. Anno 2018 is het dan ook onzeker of het sorteercentrum aan de Voltastraat in 2019 nog open is, hetgeen voor de postbode van nu weinig motiverend lijkt. Het werk van de postbode van toen was ook zwaar werk, maar zijn werk werd vroeger wel veel beter beloond: men kon toen ook iets echt iets opbouwen met een eigen (huur) huis en een gezin. Het Rijk bood vast baan en inkomen, de commerciële markt niet. Ook de sterkere binding tussen het postbedrijf, haar medewerkers en de inwoners van, en de stad Hoogeveen bood voldoening.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen


Grand Café Het Postkantoor 2014 Foto Ronald Wilfred Jansen

VERGETEN GEVELS

Auteur: Ronald Wilfred Jansen
9 Oktober 2018 

Globaal overzicht van panden in het centrum van Hoogeveen die geen monumentenstatus hebben maar gezien hun architectonisch en historisch belang en vanwege hun bewonersgeschiedenis behouden zouden moeten blijven.

Over het algemeen gaat de aandacht in Hoogeveen uit naar veelal grotere panden die op een monumentenlijst staan van de gemeente, provincie of rijk. Zoals de Rijksmonumenten de Hervormde Kerk (Grote Kerk) aan de Grote Kerkstraat 40) en 't Olde Schippershuus aan de Hoofdstraat 254. Dit zijn ook belangwekkende gebouwen, echter wie goed kijkt ziet in Hoogeveen ook oude gevels van panden die niet op een monumentenlijst staan, waaronder veelal particuliere woningen, kleinere gebouwtjes en gevels verborgen in steegjes. Van deze gevelpanden hierbij een kort overzicht, zonder de pretentie te hebben dat dit compleet is. 

Ik heb mij hierbij geconcentreerd op het centrum van Hoogeveen. Dat betekent dat bijvoorbeeld het Dronken Dorp, een huizencomplex ontworpen door architect Hans Morshuis (1929-2017), in het overzicht ontbreekt, hoewel dit vanuit architectonisch oogpunt van groot belang is. Ik beperk me ook tot een globaal overzicht omdat mijn voornemen om van elk getraceerd pand een uitgebreide bewonersgeschiedenis te schrijven een te ambitieus plan bleek te zijn. Wel heb ik van het hoekpand aan de Alteveerstraat 2 en de dubbelwoning aan de Alteveerstraat 90-92 een bewonersgeschiedenis geschreven met interessante gegevens over de ontstaansgeschiedenis, bouw, inrichting, exterieur en de (voormalige) bewoners. Ook de veranderende functie van de gebouwen in een veranderende omgeving is erg boeiend. 

De selectie van (oude) panden is gebaseerd op mijn beperkte kennis over architectuur (geschiedenis), maar ik heb wel enige ervaring opgedaan met onderzoek naar oude panden. Zo geeft het aanzien van panden mij een indruk van de bouwperiode en in hoeverre de gevel nog authentiek is. Ook heb ik enkele schriftelijke bronnen doorgenomen, zoals de aandachtslijst van Albert Metselaar uit 2010: enkele zaken die hierop staan, zoals het keramiek van Winkelcentrum De Nije Nering, zijn al aan de slopershamer ten prooi gevallen. 

Niet alleen oude panden zijn de moeite om bewaard te blijven, maar ook recentere panden die interessant zij qua architectuur. Zo is het keramiek aan de buitengevel van de Johannes Calvijnschool aan de Beukemastraat uit de periode van de Wederopbouw nog bewaard gebleven, evenals het baksteenmozaïek aan de ingang van SWW aan het Beukemaplein, die aan verval onderhevig is. Aan de Van Limburg Stirumstraat 24 staat een 'Amerikaanse woning' uit 1955 naar een ontwerp van Hoogeveense architecten Ter Veld en Hoogstra. 

Ondanks hun belang, leiden veel (oude) panden in Hoogeveen een sluimerend bestaan en staan niet op een monumentenlijst. Dat is jammer. Zo is er van deze panden ook weinig bekend over de architectuur, de architect, het gebruik en de bewonersgeschiedenis. Zo zat in het pand uit 1935 aan Het Haagje 156 een fabriekshal van het bekende textielgeslacht Menko uit Twente. De woning aan de Blankenslaan- West 77 is in 1930 gebouwd in een zakelijk – expressionistische stijl. De poort tussen de Grote Kerkstraat 86-88 uit 1927 is uniek. Het baarhuisje op de algemene begraafplaats stamt uit 1874 en heeft ook Vincent van Gogh gezien toen hij in 1883 in Hoogeveen getuige was van een begrafenis aldaar. Ondanks zijn ouderdom staat dit baarhuisje op geen enkele monumentenlijst vermeld. Op de begraafplaats ontbreekt helaas ook elke historische achtergrondinformatie voor de bezoeker. De gevelsteen uit 1935 aan het Haagje 154 herinnert aan Meta Afie Fictorie (1929 – 2010). En wie goed kijkt ziet ook details, zoals ornamenten en beeldjes op enkele oude gevels. 

Ik hoop dat mijn summiere inventarisatie helpt deze panden te behouden voor het nageslacht. Verder onderzoek zal nadere details opleveren, ook over de bewonersgeschiedenis. Het is voor mij teveel werk om dit voor elk pand gedetailleerd en afzonderlijk te doen. Bij elk pand heb ik een bouwjaar vermeld, die meestal gebaseerd zijn op kadaster gegevens op internet. Deze zijn niet 100 procent betrouwbaar, dus nader onderzoek met behulp van bouwdossiers en dergelijke zal meer duidelijkheid geven, ook over eventuele verbouwingen. 

Ik heb de indruk dat vooral Rijksmonumenten de beste garantie bieden voor behoud. Op gemeentelijk niveau is het monumentenbeleid chaotisch, ontbreekt er continuïteit en duidelijke criteria. Geldelijke motieven leiden al snel tot afbraak voor nieuwbouw. Typerend is dat er meerdere lijsten met monumenten bij de gemeente Hoogeveen circuleren. Sedert 2016 heeft Hoogeveen geen officiële gemeentelijke monumentenlijst meer. De status van provinciaal monument biedt ook geen absolute zekerheid en minder garanties dan de status van Rijksmonument: zo werd gymzaal Park Dwingeland na een brand in 2013 niet herbouwd, omdat de gemeente nieuwbouwplannen had, terwijl het de status van provinciaal monument had. Ondanks herinneringen staat de gymzaal anno 2018 nog steeds als provinciaal monument op de website van monumentenzorg, teken dat er weinig aandacht is voor actualisatie. 

Nieuwbouw leidde o.m. tot de afbraak van het huizencomplex aan het Kaaplaantje dat plaats moest maken voor parkeergarage De Kaap en een woonzorg complex van het Jannes van der Sleedenhuis. Reeds eerder gaf de gemeente een sloopvergunning af voor het politiebureau (Het Haagje 83) inclusief het keramiek dat wel onder de aandacht van de gemeente was gebracht. Het Roelof van Echtencollege aan de Julianastraat is in 2018 gesloopt, ik hoop echter dat het baksteen mozaïek voor het nageslacht bewaard zal blijven. Dit mozaïek werd gemaakt door de Franse kunstenaar René Karrer (1927-2013) naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van het toenmalige Christelijk Lyceum in 1961. Men kan niet alles behouden, maar een goede inventarisatie zal het behoud van monumenten ten goede komen. Dat komt het aanzien van Hoogeveen ten goede en houdt haar unieke geschiedenis levend.

Geraadpleegde bronnen:

https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu07_01/sten009monu07_01_0049.php

http://members.home.nl/albertmetselaar/aandachtlijst.pdf

http://rijksmonumenten.nl/monumenten/alle-rijksmonumenten/Hoogeveen/

https://www.provincialemonumentendrenthe.nl/?s=Hoogeveen

https://erfgoedstem.nl/gemeente-hoogeveen-verwaarloost-eigen-monumentale-panden-mazen-monumentenwet/


Het overzicht van de 'Vergeten gevels', vind je hieronder, hierbij is gekozen voor miniatuur foto's. In een video-presentatie zie je de foto's in een groter formaat.

Vergeten gevels

 

 


 

Alteveerstraat 2, Hoogeveen, 1937

Het pand vertoont trekken van de Amsterdamse School, getuige onder meer de plastische gevels. Gebouwd naar een ontwerp van de bekende gemeentearchitect R. (Roelof Gerrits) ter Stege G.W. zn. (geboren 1890, Het Schut). Op de begane grond is de baksteenstructuur helaas niet meer goed zichtbaar.

Alteveerstraat 70, Hoogeveen, 1895

 Aan de gevel het Wapen van Nederland met de spreuk: 
Je maintiendrai: Ik zal handhaven. Alleen de in 1916 gebouwde fabriekspijp van de Coöperatieve Zuivelfabriek (nu: DOC KAAS), in de volksmond melk- of boterfabriek ('t botterfabriek) geheten, heeft een monumentenstatus (Provinciaal Monument). Mogelijk is het gebouw geschikt om in de (nabije) toekomst een groot museum te vestigen,waarin de geschiedenis van Hoogeveen belicht wordt.

Alteveerstraat 90-96, 1915

 DOC KAAS is van plan haar vestiging aan de Alteveerstraat op termijn te sluiten en dat kan gevolgen hebben voor het behoud van de (huur)woningen aan de Alteveerstraat 90 en 92, die eigendom zijn van het bedrijf. De Alteveerstraat wordt tegenwoordig vooral gedomineerd door hoogbouw.

Armenwerkhuispad 50-54, Hoogeveen, 2006

Woningen liggen aan een ruim binnenplein die door leveranciers wordt gebruikt om winkels te bevoorraden. Het gebouw met de ronde ramen is een appartementencomplex.

Bentinckslaan 107, Hoogeveen, 1935 

Westzijde gevel pand met schoorsteen van de voormalige overhemdenfabriek. Nu is Promens Care, locatie Zuidwester, in het gebouw gehuisvest. Men kan hier ondermeer terecht voor het maken van kopieën. Door herbestemming blijven dergelijke panden bewaard voor het nageslacht. Het gebouw is bereikbaar via een pleintje en vanaf de openbare weg (Bentinckslaan) niet van alle kanten goed zichtbaar.

Bentinckslaan 107, Hoogeveen, 1935

Rond raam zoals die nog gebruikelijk was aan eind van de 19e eeuw/begin van de 20e eeuw.

Bentinckslaan 107, Hoogeveen, 1935

Hoofdingang van het reprocentrum van Promens Care, locatie Zuidwester

Bentinckslaan 107, Hoogeveen, 1935

Gang leidt naar een plein aan de Linthorst Homanstraat.

Bentinckslaan 11, Hoogeveen, 1929

Veel woningen aan de Bentinckslaan zijn begin 20e eeuw gebouwd en het exterieur is veelal nog erg authentiek

 

Bentinckslaan 13, Hoogeveen, 1934

Vrijstaande woning nabij Park Dwingeland toepasselijk genaamd 'Parkzicht'.

Bentinckslaan 16, Hoogeveen, 1927

Emke is mogelijk een verwijzing naar een Nederlandse meisjesnaam en betekent "groot, geweldig".

Bentinckslaan 18, Hoogeveen, 1927

In deze villa nabij Park Dwingeland woonde de bekende huisarts P. Kooiman die in 1959 op 67-jarige leeftijd stierf.

Bentinckslaan 18, Hoogeveen, 1927

Blik vanaf Park Dwingeland.


Bentinckslaan 72-76, Hoogeveen, 1931

Beukemaplein 64, Hoogeveen, 1973

Aangetaste baksteenmozaïek aan de ingang van SWW.

Beukemastraat 44, Hoogeveen

Keramiek aan de buitengevel van de Johannes Calvijnschool.

 

Blankenslaan- West 77, Hoogeveen, 1930

Huis in zakelijk – expressionistische stijl. 

 

Blankenslaan- West 87, Hoogeveen, 1933 

 

Blankenslaan-West 12, Hoogeveen, 1914

Het huis staat naast een transformatorhuisje en ligt er wat geïsoleerd bij tussen de nieuwere woningen in de omgeving.

 

Brinkstraat 16, Hoogeveen, 1914 

 

Brinkstraat 18, Hoogeveen, 1930 

 

Brinkstraat 19, Hoogeveen, 1903 

Brinkstraat 24, Hoogeveen, 1915 

In 1983 was tandarts W.J. Willenborg hier gevestigd. 

 

Brinkstraat 25-27, Hoogeveen, 1924 

 

Brinkstraat 28, Hoogeveen, 1933 

 

Emmastraat 2, Hoogeveen, 1930 

 

Griendtsveenweg, Hoogeveen, 1953

Transformatorhuisje op leegstaand terrein waar ooit belangrijke industrieën gevestigd waren, zoals Aluminiumfabriek 'Hoogeveen' en Magirus Deutz.

 

Grote Kerkstraat 1, Hoogeveen, 1932

Op de hoek met de Heerestraat (nu: Hoofdstraat) was de kledingzaak van F.H. Sterken gevestigd.

 

Grote Kerkstraat 52, Hoogeveen, 1930

Oprichtingssteen onder aan de deurportiek.In 1992 was hier Sound House gevestigd.

 

Grote Kerkstraat 57, Hoogeveen, 1920

 De woning met mooie gevel heeft een diepe tuin met achterom. Vroeger gebruikten de mensen hun tuin vaak om groenten en fruitbomen te telen. 

  

Grote Kerkstraat 86- 88, 1927 

Poort met gevelsteen tussen de Grote Kerkstraat 86-88 uit 1927. 

 

Grote Kerkstraat 106, Hoogeveen, 1910

 

Grote Kerkstraat 118, 116, 114, 1910

 

Grote Kerkstraat 120, Hoogeveen, 1910  

 

Herman Bavinckstraat 1, Hoogeveen, 1963 

R.K. Basisschool Prof. Titus Brandsma

 

Het Haagje 154, Hoogeveen, 1935

De gevelsteen uit 1935 aan het Haagje 154 herinnert aan Meta Afie Fictorie (1929 – 2010).

 

Het Haagje 156, Hoogeveen, 1935

Voormalige fabriekshal van het bekende textielgeslacht Menko uit Twente. Vanuit de openbare weg valt dit gebouw niet op.

 

 Het Haagje 167, Hoogeveen, 1931 

 

Het Haagje 36, Hoogeveen, 1904 

 

Het Haagje 36-40, 1904 

 

Hoofdstaat 43, Hoogeveen, 1920  

 

Hoofdstraat 110, Hoogeveen, 1884

Fragment van de zijgevel. Hier was ooit Hotel Luinge gevestigd, dat in 1884 werd gebouwd. 

 

Hoofdstraat 166, Hoogeveen, 1934 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911

 Foto gemaakt vanaf het appartement aan de achterzijde van het voormalige postkantoor. Met dank aan de medewerkers van Intersport Jan Bols voor de medewerking.

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 167, Hoogeveen, 1911 

 

Hoofdstraat 169, Hoogeveen, 1900

 In 1946 was Stoomtabaksfabriek Fa. J. Pet hier gevestigd.  

 

Hoofdstraat 170, Hoogeveen, 1958 

In 1978 was hier de afdeling Personeelszaken van 'De Bijenkorf' gevestigd. 

 

Hoofdstraat 172-178, Hoogeveen, 1955

 

Hoofdstraat 206, Hoogeveen, 1930

 

 

Hoofdstraat 206, Hoogeveen, 1930 

 

 

Hoofdstraat 223, Hoogeveen, 1936 

Kruidenierswinkel van K.C. Sterken was hier gevestigd in 1936.

 

Hoofdstraat 34-36, Hoogeveen, 1920

In 1966 was Restaurant Blaauw op nummer 34 gevestigd en in 1931 boekhandel J. Stoter

 

Hoofdstraat 58, Hoogeveen, 1900 

In 1988 thuisbasis van grill- restaurant Balkan.

 

Hoofdstraat 7, Hoogeveen,  

Blik vanaf het Museumlaantje.

 

Hoofdstraat 7, Hoogeveen,  

 

Hoofdstraat 77-81, Hoogeveen, 1920 

In 1977 was apotheek Lunsing op nummer 77 gevestigd.

 

Hoofdstraat 98, Hoogeveen, 1920 

 

Industrieweg 2, Hoogeveen, 1962

 Zijgevel met (ronde, vierkante) reliëfstenen van de brandweerkazerne aan de Brinkstraat. In 1962 liet de gemeente een nieuwe brandweerkazerne bouwen. Op deze plek stond ooit in 1908 een ander gebouw, namelijk de remise van de Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij (EDS).

 

Jonkheer de Jongestraat 44, Hoogeveen, 1956 

 

Jonkheer de Jongestraat 44, Hoogeveen, 1956 

De woning ligt er wat verloren bij terwijl de omgeving op de schop gaat.

 

Julianastraat 32, Hoogeveen, 1930 

 

Julianastraat 9, Hoogeveen, 1930 

 

Klaas de Raadstraat 6, 1958 

Juliana van Stolberg school.   

 

Notaris Mulderstraat, Hoogeveen, 1930 

Transformatorhuisje in Park Dwingeland

 

Oranjestraat 30, Hoogeveen, 1930 

In het gebied tussen de Willemskade en de Grote Kerkstraat liet de Bouwvereniging Hoogeveen tussen 1914 en 1920 de Oranjebuurt bouwen naar een stedenbouwkundig ontwerp van gemeentearchitect Jan Carmiggelt (1854-1930). De karakteristieke architectuur is goed bewaard gebleven. 

 

Pesserstraat 10, Hoogeveen, 1920 

Rond 1920 was het huis bereikbaar via een bruggetje over een sloot in een tijd dat openbare riolering nog niet bestond. In 1978 kantoor van Otten en Vermaas B.V. 

 

Pesserstraat 11, Hoogeveen, 1932 

 

Pesserstraat 13, Hoogeveen, 1939 

Huis met zakelijk- expressionistische invloeden. 

 

Pesserstraat 18, Hoogeveen, 1924 

 

Pesserstraat 4-6, Hoogeveen, 1926 

 

Pesserstraat 7, Hoogeveen, 1931 

Rond 1930 gebouwde huis met parabooldak met expressionistische invloeden.

 

Pesserstraat 60, Hoogeveen, 1924 

 

Prins Beatrixstraat 27, Hoogeveen, 1960

 

Tegenover het gemeentehuis.

 

Prins Bernhardstraat 10-12, Hoogeveen, 1948 

 

Prins Hendrikstraat 22, Hoogeveen, 1931 

 

Raadhuisplein 3, Hoogeveen, 1939 

Momenteel thuisbasis van Radio Hoogeveen.

 

Schutstraat 2, Hoogeveen + 1800

 

Steeg tussen Hoofdstraat 254 en Schutstraat 2

 

Schutstraat 2, Hoogeveen, + 1800

Binnenhof bereikbaar via steeg tussen Hoofdstraat 254 en Schutstraat 2

 

Schutstraat 2, Hoogeveen, + 1800

 

Schutstraat 2-6, Hoogeveen, 1907

 

Stationsstraat 10-12, Hoogeveen, 1909 

 

Stationsstraat 14, Hoogeveen, 1924 

 

Schutstraat 49, Hoogeveen, 1924 

 

Schutstraat 114, Hoogeveen, 1938 

 

Schutstraat 114, Hoogeveen, 1938

 

Foto genomen vanaf Van Limburg Stirumstraat

 

Schutstraat 177, Hoogeveen, 1928 

 

Trompstraat 1, Hoogeveen, 1955 

Voormalige Openbare Lagere School.

 

Trompstraat 1, Hoogeveen, 1955 

Voormalige buurtschool is vertimmerd tot kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 'De Veenkabouter'.

 

Trompstraat 1, Hoogeveen, 1955 

Op het grasveld werd veel gevoetbald door de leerlingen van de voormalige Openbare Lagere School "De Sloodse".

 

Van Echtenstraat 10-14, Hoogeveen, 1935 

 

Van Echtenstraat 16, Hoogeveen, 1930 

Westelijke Zijgevel Van Echtenstraat 16 die bereikbaar is via de steeg tussen de Van Echtenstraat 14 en 16. 

 

Van Echtenstraat 16, Hoogeveen, 1930 

Steeg tussen Van Echtenstraat 14 en 16. Op het transformatorhuisje staat G.E.B.: de afkorting staat voor: Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Hoogeveen. 

 

Van Echtenstraat 39, Hoogeveen, 1907 

 

Van Echtenstraat 47A, Hoogeveen, 1935 

 

Van Limburg Stirumstraat 24, Hoogeveen, 1955 

'Amerikaanse woning' uit 1955 naar een ontwerp van Hoogeveense architecten Ter Veld en Hoogstra.

 

Van Limburg Stirumstraat 24, Hoogeveen, 1955 

 

Van Limburg Stirumstraat 39, Hoogeveen, 1950

 

Van Limburg Stirumstraat 84, Hoogeveen, 1958 

Foto genomen vanaf de Van der Helststraat.

 

Van Limburg Stirumstraat 84, Hoogeveen, 1958 

Foto genomen vanaf de Van der Helststraat.

 

Van Nijenhovelaan, Hoogeveen, 1959

 

Van Nijenhovelaan, Hoogeveen, 1959

 

Wilhelminaplein 21-23, Hoogeveen, 1930 

 

Wilhelminastraat 1, Hoogeveen, 1930 

 

Wilhelminastraat 18 en 20, 1930 

 

Wilhelminastraat 45, Hoogeveen 

 

Willemskade 51, Hoogeveen, 1933 

 

Willemskade 51, Hoogeveen, 1933 

 

Zuiderweg 13, Hoogeveen, 1934 

 

Zuiderweg, Hoogeveen, 1874 

 

Zuiderweg, Hoogeveen, 1874 

 

Zuiderweg, Hoogeveen, 1874 

Het baarhuisje op de algemene begraafplaats stamt uit 1874 en heeft ook Vincent van Gogh gezien toen hij in 1883 in Hoogeveen verbleef.

 ​

Het Karmelieten klooster in Hoogeveen

Het kloostercomplex van de paters karmelieten uit Zenderen werd in 1904/1905 gebouwd door de Oldenzaalse architect K.L. Croonen. Het klooster werd op 12 februari 1905 in gebruik genomen met de viering van een heilige mis. In het gebied rond Hoogeveen woonden relatief weinig rooms-katholieken. De paters karmelieten kozen Hoogeveen als centrale vestiging om van daaruit zielzorg te verlenen aan deze verspreid wonenden katholieken.

Het gebouw heeft een symmetrisch vormgegeven voorgevel met ter weerszijden van het middenrisaliet aan elke zijde vier ramen aan de benedenverdieping en vier ramen aan de bovenverdieping. De zestien ramen zijn voorzien van segmentvormige boogvensters. De ingang van het gebouw - met een omlijsting die eindig in een spitsboog - bevindt zich in het middenrisaliet in de voorgevel. In de spitsboog boven de deur zijn glas in loodramen aangebracht. Recht daarboven bevinden zich twee vensters met ter weerszijden siermetselwerk in de vorm van spitsbogen. Beide vensters in de geveltop worden afgesloten met een boogveld in de vorm van een spitsboog. Op de geveltop staat een torenkruis. Op het dak bevinden zich aan elke zijde drie dakkapellen en op elke hoek een nokschoorsteen.

Het voormalige kloostergebouw is erkend als provinciaal monument onder meer vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. Het gebouw is een symbool van de religieuze ontwikkeling in katholiek Drenthe op het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het neogotisch karakter van het gebouw, de esthetische kwaliteiten, de redelijke gaafheid van het exterieur, de beeldbepalend ligging aan de Brinkstraat en de zeldzaamheid van dit type gebouw speelden een rol bij de toewijzing tot provinciaal monument.

In 1957 werd de parochie Hoogeveen door de paters Karmelieten overgedragen aan het bisdom Groningen. Het kloostergebouw werd verkocht, maar de bij het klooster behorende kapel bleef nog gedurende een zestal jaren fungeren als parochiekerk. In het voormalige kloostergebouw werd tot 2004 een glasmuseum gevestigd. Anno 2013 stond het gebouwencomplex te koop. Sinds oktober 2016 heeft het gebouw een nieuwe bestemming gekregen als gezondheidscentrum.

(bron: Wikipedia)

Artikelen bekeken hits
831322
Facebook Image

Copyright © 2015. Henk Jonker Hoogeveen