Skip to main content

Courant 1857

De Hoogeveensche courant stamt uit 1857

Het staat er duidelijk op, onder de grote krantenkop: 1857. Als je de jaargangen terugtelt, zoals die ook voorop worden genoemd, kom je daar ook uit. Probleem is alleen dat het jaartal en de jaargangen pas veel later op de krant zijn aangebracht, als vermoede correcties van foutieve vorige vermeldingen. Jammer genoeg klopt ook de huidige kop nog steeds niet. De krant is namelijk niet ontstaan in 1857, maar in 1860. Het geboortebewijs van de krant is een brief van de eerste uitgever en drukker, Van Dieren. Mattheus Lodewijk Van Dieren was boekdrukker en papierhandelaar. Hij was getrouwd met Maria Eckerveld. Ze woonden in het Haagje, A 546.
Ze woonden er nog niet zo lang, toen hij met een krant naar voren kwam. Hij had er een drukkerij sinds 1 mei 1860. Op 20 juni 1860 schreef hij een brief aan de gemeente Hoogeveen: “Edel Achtbare Heeren! Het voornemen hebbende om tegen den 5 juli aanstaande uit te geven een Hoogeveensch Nieuws- en Advertentieblad, hetwelk eens per week zal uitkomen, wensch ik in de kolommen van het zelve te plaatsen, 1e, de publicatiën van het Gemeentebestuur; 2de de besluiten van den Gemeenten-Raad en de openbare vergaderingen door denzelven genomen; 3de de burgerlijke stand en 4de de Marktberigten.
Tot verkrijging van dit een en ander wordt de toestemming van U Edel Achtbare vereischt, waarom ik de vrijheid neem, deze mijne onderneming beleefdelijk aan te bevelen en te verzoeken mij ten Gemeentehuize die inlichtingen te willen doen verstrekken, welke goed en nuttig zijn, zullende ik zorgen dat dit blad in den geest van het bestuur geredigeerd wordt en geene bespiegelingen van staatkundige of Godsdienstige aard bevat, zijnde het doelmatig voorgekomen, telken donderdag het licht te doen zien. In de hoop dat mijn verzoek welwillend ontvangen en gunstig moge beantwoord worden, heb ik de eer mij met verschuldigd respect te noemen, Uw Edel Achtbare onderdanige Dienaar M.L. van Dieren.” Kortom: de krant stamt uit 1860. Hij werd al snel verkocht aan Claas Pet.
© Albert Metselaar